PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS THẠCH LỖI
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Lê Thị Dương
   Sinh ngày: 19/09/2006  
   Lớp: 7A
   Chỗ ở: Thạch Lỗi-Thạch Lỗi-Cẩm Giàng
   Thành tích:     
   Năm học: 2018 - 2019
   Lê Văn Đô
   Sinh ngày: 12/06/2006  
   Lớp: 7A
   Chỗ ở: Thạch Lỗi-Thạch Lỗi-Cẩm Giàng
   Thành tích:     
   Năm học: 2018 - 2019
   Vũ Triệu Thủy Tiên
   Sinh ngày: 01/09/2006  
   Lớp: 7B
   Chỗ ở: Thạch Lỗi-Thạch Lỗi-Cẩm Giàng
   Thành tích:     
   Năm học: 2018 - 2019
   Lê Thị Dương
   Sinh ngày: 19/09/2006  
   Lớp: 6A
   Chỗ ở: Thạch Lỗi-Thạch Lỗi-Cẩm Giàng
   Thành tích:     Xuất Sắc
   Năm học: 2017 - 2018
   Trịnh Thị Thảo
   Sinh ngày: 08/08/2004  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Kinh Nguyên- Thạch Lỗi - Cẩm Giàng
   Thành tích:     Xuất Sắc
   Năm học: 2017 - 2018
   Vũ Duy Long An
   Sinh ngày: 10/04/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Thạch Lỗi-Thạch Lỗi-Cẩm Giàng
   Thành tích:   
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Văn Bình
   Sinh ngày: 03/10/2001  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Đình Giác - Thạch Lỗi- Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:     HỌC SINH GIỎI
   Năm học: 2015 - 2016
   Nguyễn Thị Diễm Quỳnh
   Sinh ngày: 27/02/2001  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Lũng - Thạch Lỗi - Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:     HỌC SINH GIỎI
   Năm học: 2015 - 2016
   Nguyễn Văn Bình
   Sinh ngày: 03/10/2001  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Đình Giác - Thạch Lỗi- Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:     HỌC SINH GIỎI
   Năm học: 2014 - 2015
   Nguyễn Thị Diễm Quỳnh
   Sinh ngày: 27/02/2001  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Lũng - Thạch Lỗi - Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:     HỌC SINH GIỎI
   Năm học: 2014 - 2015
12