PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS THẠCH LỖI

Trường THCS Thạch Lỗi

Trường THCS Thạch Lỗi

Tù giíi thiÖu vÒ tr­êng THCS Th¹ch Lçi

 

1. Nh÷ng nÐt chung:

          Tr­êng THCS Th¹ch Lçi thuéc x· Th¹ch Lçi, huyÖn CÈm Giµng, TØnh H¶i D­¬ng.

X· Th¹ch Lçi n»m trong khu vùc phÝa T©y B¾c cña huyÖn CÈm giang, ®Êt ®ai mÇu mì vµ t­¬ng ®èi b»ng ph¼ng phï hîp víi thÕ m¹nh lµ trång lóa - ph¸t triÓn c©y n«ng nghiÖp vµ ch¨n nu«i gia sóc gia cÇm. §©y ®· tõng lµ thÕ m¹nh cña ng­êi d©n x· x­a kia khi nÒn kinh tÕ x· héi n­íc ta ph¸t triÓn dùa trªn nÒn n«ng nghiÖp lµ chñ yÕu th× nay l¹i lµ vÊn ®Ò khã kh¨n th¸ch thøc  cña ®Þa ph­¬ng so víi c¸c x· b¹n tr­íc mét nÒn kinh tÕ hiÖn nay ph¸t triÓn m¹nh víi nhiÒu thµnh phÇn, ®Êt n­íc th× më cöa héi nhËp víi méi quy m« rÊt réng vµ nhanh.

Ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng trong lao ®éng th× cÇn cï, chÞu th­¬ng chÞu khã g¾n bã víi c©y lóa víi ®ång ruéng, sèng víi nhau thËt chan hoµ vµ t×nh c¶m,   ®oµn kÕt t­¬ng th©n t­¬ng ¸i nh­ng còng giµu truyÒn thèng c¸ch m¹ng, cïng nhau gi÷ g×n-x©y dùng mét quª h­¬ng ngµy mét ph¸t triªn nh­ng còng kh«ng ®¸nh mÊt ®i c¸i b¶n s¾c v¨n ho¸ ®Ëm ®µ vèn cã cña mét lµng ViÖt cæ x­a.

XuÊt ph¸t tõ mét ®Þa ph­¬ng cã ®iÒu kiÖn ®Þa lý, ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ ®Æc biÖt lµ víi nh÷ng ng­êi d©n cÇn cï, chÞu th­¬ng chÞu khã giµu truyÒn thèng c¸ch m¹ng th× Tr­êng THCS Th¹ch Lçi còng thõa h­ëng lu«n mang trong m×nh ®Çy ®ñ nh÷ng yÕu tè thuËn lîi nh­ng ®ång thêi còng bÞ ¶nh h­ëng tõ nh÷ng ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Þa ph­¬ng.

2. Mét sè nÐt c¬ b¶n vÒ tr­êng THCS Th¹ch Lçi.

          Tr­êng THCS Th¹ch Lçi ®­îc s¸ng lËp vµ x©y dùng vµo kho¶ng nh÷ng n¨m 60 cña thÕ kû tr­íc. Ngµy míi thµnh lËp, phßng häc cña tr­êng lµ nh÷ng ng«i §×nh, Chïa thËm chÝ phßng häc lµ nh÷ng gian nhµ líp t¹m b»ng tranh tre nøa l¸ vµ ë xen gi÷a c¸c th«n xãm.

          Tõ sau nh÷ng n¨m 70 cña thÕ kû tr­íc Tr­êng ®­îc chuyÓn ra khu míi t¸ch xa khu d©n c­ vµ ë ®ã cho tíi nay. MÆc dï cã nhiÒu khã kh¨n nh­ng c¸c cÊp §¶ng chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng lu«n s¸t c¸nh ch¨m lo cho sù nghiÖp gi¸o dôc v× vËy qua c¸c thêi kú khu«n viªn nhµ tr­êng lu«n ®­îc x©y dùng- tu bæ ®Ó c¸c em häc sinh cã mét ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt häc tËp tèt nhÊt - v× vËy chÊt l­êng gi¸o dôc cña nhµ tr­êng lu«n ®­îc ®¸nh gi¸ cao, nhiÒu n¨m tr­êng ®­îc c«ng nhËn lµ tr­êng ®iÓm, tr­êng tiªn tiÕn suÊt x¾c...

          Sau n¨m 2002 tr­êng tiÕp tôc ®­îc ®Çu t­ x©y dùng lªn thªm mét bËc míi - ®Þa ph­¬ng cïng c¸c cÊp x©y dùng thªm 8 phßng häc kiªn cè cao tÇng, c¬ së vËt chÊt tr­êng häc ngµy ®­îc ®Çu t­ s©n ch¬i ®­îc kiªn cè ho¸ bª t«ng, t­êng bao ®­îc x©y dùng ®¶m b¶o cho c¸c em cã mét m«i tr­êng an toµn....  x©y dùng tõng b­íc phÊn ®Êu x©y dùng tr­êng chuÈn quèc gia vµo n¨m 2013.

          HiÖn nay c¬ së vËt chÊt tr­êng häc vÒ c¬ b¶n ®· tõng b­íc ®¸p øng cho x©y dùng tr­êng chuÈn quèc gia. §éi ngò c¸n bé qu¶n lý vµ gi¸o viªn ®­îc båi d­ìng ®¸p øng yªu cÇu vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô mµ ngµnh vµ x· héi yªu cÇu.

          Vµo n¨m häc 2011 - 2012 nµy nhµ tr­êng cã:

- Phßng häc kiªn cè cao tÇng: 8 phßng.

- Phßng häc cÊp 4: 01 phßng.

- 1 phßng th­ viÖn, 1 phßng tin häc ®¹t chuÈn (Kinh phÝ do tr­êng vµ mét ng­êi con cña quª h­¬ng ®Çu t­ x©y dùng), 02 phßng häc bé m«n ( VËt lý , Ho¸  - Sinh). C¸c phßng phôc vô cho thiÕt bÞ cho c¸c tæ nhãm chuyªn m«n vµ c¸c ®oµn thÓ t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ.

- Tæng sè häc sinh cña tr­êng: 179 em, ®­îc chia thµnh8 líp. Trong ®ã:

+ Khèi 6: 2 líp ( L6A=23 em; L6B =24em)

+ Khèi 7: 2 líp ( L7A=20 em; L7B =22em)

+ Khèi 8: 2 líp ( L8A=23 em; L8B =21em)

+ Khèi 9: 2 líp ( L9A=22 em; L6B =24em)

- §éi ngò c¸n bé gi¸o viªn: Tæng 22 ®/c.

+ C¸n bé Qu¶n lý: 2 ®/c.

+ 1®/c kÕ to¸n; 1®/c ytÕ tr­êng häc; 1®/c th­ viÖn.

+ 17 ®/c gi¸o viªn.

+ Cã 13/22 cã tr×nh ®é ®¹t chuÈn chë lªn.

 

STT

Hä vµ tªn

N¨m tèt nghiÖp

Chuyªn  ngµnh

Ghi chó

1

Ph¹m §øc Minh

2006

QLGD

 

2

Lª §×nh Tr­êng

2009

QLGD

 

3

NguyÔn ThÞ H­êng

2003

§H §Þa

 

4

NguyÔn ThÞ bÈy

2008

§H Sö

 

5

Phïng V¨n TuÖ

2010

§H MThuËt

 

6

NguyÔn ViÖt Hoµ

2010

§H Lý

 

7

Vò ThÞ Mai

2010

§H V¨n

 

8

NguyÔn C«ng §iÓm

2010

§H TD

 

9

§µo ThÞ Thuú

2011

§H To¸n

 

10

TriÖu ThÞ Sîi

2011

§H Ho¸

 

11

Hå Minh Ph­¬ng

2006

§H Anh

 

12

Ph¹m ThÞ Toan

2011

§H V¨n

 

13

Vò ThÞ ¢n

2011

§H V¨n